Algemene voorwaarden Designer Chemicals

Welkom bij Designer Chemicals!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Designer Chemicals, te vinden op https://www.designer-chemicals.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Designer Chemicals niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door Designer Chemicals te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Designer Chemicals.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies, zodat wij bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker kunnen opvragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen gemakkelijker te maken onze website te bezoeken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Designer Chemicals en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Designer Chemicals. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hiertoe toegang krijgen van Designer Chemicals voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Herpubliceer materiaal van Designer Chemicals

Materiaal van Designer Chemicals verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Designer Chemicals

Herdistribueer inhoud van Designer Chemicals

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Designer Chemicals filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Designer Chemicals, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Designer Chemicals niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Designer Chemicals behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is

De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of gewoonten uit te lokken of te promoten, of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Hierbij verleent u Designer Chemicals een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Overheidsagentschap;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En

Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die geen hyperlinks naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;

Dot.com-communitysites;

verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

Online-gidsdistributeurs;

internetportals;

accountants-, advocaten- en adviesbureaus; En

onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie zou brengen voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons uit de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Designer Chemicals; en (d) de link bevindt zich in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van

Send feedback

Side panels

History

Saved

5,000 character limit. Use the arrows to translate more.

Done

de organisaties vermeld in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd zijn in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Designer Chemicals. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan gekoppeld is; of

Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van Designer Chemicals is niet toegestaan voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Op geen enkele website mogen link(s) verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de inbreuk of andere schending ervan bepleiten.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het bijbehorende beleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dat te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

sluit al onze of uw aansprakelijkheid uit die mogelijk niet is uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden uiteengezet: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.